Algemeen Pedagogisch Beleid

voeten

Inhoud

Inleiding.................................................................................................................................................. 4

1. Doelstelling en visie op kinderopvang ............................................................................................... 5

1.1 Algemene doelstelling

1.2 Onze visie op kinderopvang

2. Onze visie op kinderen……………………………………………………………………………………………………………………5

2.1 Visie op kinderen

2.2 Visie op de ontwikkeling van kinderen

3. Het pedagogisch beleid ...................................................................................................................... 6

3.1 Het bieden van emotionele veiligheid

3.2 Mogelijkheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties

3.3 Mogelijkheid tot het ontwikkelen van sociale competenties

3.4 Het overdragen van waarden en normen

4. Groepsindeling……………………………………………………………………..………………………………………………………9

4.1 Groepsindeling

4.2 Onze medewerkers

5. Het kind ............................................................................................................................................ 11

5.1 Plaatsingsbeleid

5.2 Wennen

5.3 Brengen en halen

5.4 Extra dagen afnemen en/of ruilen

5.5 Belonen en corrigeren

5.6 Beleid t.a.v. zieke kinderen

5.7 Verschonen, toiletgang en zindelijk worden

5.8 Mentorschap

5.9 Observatie en vroegsignalering

6. Dagindeling………………………………………………………………………………………………………………………………….15

6.1 Hoe ziet een dag er uit?

6.2 Slapen

6.3 Activiteiten

6.4 Stimuleren van ontwikkelingsgebieden 3

6.5 Buiten spelen

6.6 Open deuren beleid

6.7 Het vier-ogenprincipe

6.8 De drie-uurs regeling

7. Eten en drinken ................................................................................................................................ 18

7.1 Eten en drinken

7.2 Feesten en trakteren

7.3 Allergieën en/of dieet

7.4 Voedingsmiddelen inkopen, bereiden en bewaren

8. Ouders en verzorgers………………………………………………………………………………………………………..…………20

8.1 Individuele contacten

8.2 Schriftelijke informatie

8.3 De Oudercommissie

8.4 Ouderavonden

8.5 Klachtenprocedure

9. Gezondheid, veiligheid en hygiëne ................................................................................................... 21

9.1 Bedrijfshulpverlening en EHBO

9.2 Gezondheid- en veiligheidsbeleid

9.3 GGD inspectie

10. Privacybeleid .................................................................................................................................. 22 4

Inleiding

Voor u ligt het Algemeen Pedagogisch beleid van Kinderopvang Mengelmoes.

Wij zijn een kleinschalig kindercentrum waar kinderen van 0 tot en met 12 jaar (kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang) worden opgevangen in een huiselijke sfeer door professionele pedagogisch medewerkers. Uw kind kan bij ons zichzelf zijn!

Het algemeen pedagogisch beleid geeft u inzicht in onze uitgangspunten en werkwijze, het geeft de medewerkers richting om zo opvang van hoge kwaliteit te bieden.

Wij hechten veel belang aan een goede kwaliteit van opvang, daarom zal dit pedagogisch beleid jaarlijks geëvalueerd worden door de pedagogisch medewerkers, de oudercommissie en de directie. Zo nodig wordt dit pedagogisch beleid aangescherpt en bijgesteld.

Het groep specifieke pedagogische werkplan van het dagverblijf en de buitenschoolse opvang is afgeleid van dit Algemeen Pedagogisch Beleid. De pedagogische werkplannen zijn aanwezig op de groepen. 5

1. Doelstelling en visie op kinderopvang

1.1 Algemene doelstelling

Kinderopvang Mengelmoes stelt zich als doel te zorgen voor een optimaal welbevinden voor ieder kind, waardoor het kind zich veilig voelt om zich verder te ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten, in een groep die veilig voelt en goed functioneert. Voor ieder kind is dit de basis voor verdere ontwikkeling.

Een kind zit lekker in zijn vel als het zich veilig voelt in de groep en zich gesteund voelt door de pedagogisch medewerkers. Het kind beleeft plezier in deelname aan activiteiten en is nieuwsgierig naar zijn omgeving. Het kind bouwt vertrouwen op, waardoor het deelneemt aan activiteiten die hem uitdagen. Daarnaast is het kind actief, neemt initiatief en wil meegaan in initiatieven die anderen nemen. Ook leert het eigen verantwoordelijkheid nemen, heeft het kind een positief zelfbeeld met daaruit voortvloeiend een assertieve houding (weerbaar en voor zichzelf opkomen)

1.2 Onze visie op kinderopvang

Wij werken met gemotiveerde, professionele medewerkers, die hart hebben voor de kinderen die ze opvangen. Een team dat steeds open staat voor nieuwe ideeën en ervaringen, zodat we kinderen optimaal kunnen begeleiden en stimuleren om zelf te ontdekken, zelf te doen en samen nieuwe uitdagingen te ervaren.

Kinderen kunnen bij ons zichzelf zijn, wij hebben respect voor de eigenheid van alle kinderen en dit zit in onze bedrijfsnaam besloten. Immers, elk kind anders en elk kind is welkom, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging.

Een goed pedagogisch klimaat is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Wij hechten daarom aan een open communicatie met ouders. Het is voor ons belangrijk om te weten hoe het thuis gaat, zodat we daar op kunnen inspelen. Andersom is het voor ouders van belang om te weten hoe de dag van hun kind op de opvang is verlopen. De haal- en brengmomenten zijn daarom voor ons en u als ouder erg belangrijk. 6

2. Onze visie op kinderen

2.1 Visie op kinderen

Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Om te kunnen ontwikkelen is een veilige en vertrouwde omgeving een voorwaarde. Zo groeien kinderen op tot een zelfstandig, volwassen mens. Bij ons krijgen kinderen de ruimte, zodat een kind ook echt zichzelf kan zijn.

2.2 Visie op de ontwikkeling van kinderen

Wij vinden het belangrijk om kinderen de ruimte te geven om te spelen, nieuwe dingen te proberen en om te gaan met andere kinderen en volwassenen. Fouten maken mag en stimuleert kinderen om naar andere oplossingen te zoeken en nieuwe ideeën te ontwikkelen. Een positieve benadering is belangrijk om kinderen zelfvertrouwen te geven.

3. Het pedagogisch beleid

Kinderopvang Mengelmoes gaat uit van vier pedagogische basisdoelen, die professor J.M.A. Riksen-Walraven heeft geformuleerd voor de opvoeding van kinderen in het gezin en de kinderopvang. Deze doelen zijn:

1. Het bieden van emotionele veiligheid

2. Mogelijkheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties

3. Mogelijkheid tot het ontwikkelen van sociale competenties

4. Het overdragen van waarden en normen

Hieronder vind u een uitwerking van deze basisdoelen in de dagelijkse praktijk .

3.1 Het bieden van emotionele veiligheid

Een kind wil zich ontwikkelen en daarbij is het belangrijk dat het zich fijn voelt, thuis voelt op het kinderverblijf. Vanuit deze emotionele veiligheid zullen kinderen de uitdaging aangaan om te experimenteren, op onderzoek uit te gaan en zich zo spelenderwijs te ontwikkelen. Zij kunnen hierbij rekenen op vaste pedagogisch medewerkers, die er altijd zijn als vertrouwd en veilig baken; voor een duwtje in de rug, een knuffel als troost of om te laten zien hoe trots we op hem/haar zijn en om ze op te vangen als iets even niet lukt. De pedagogisch medewerker is in de buurt en ondersteunt waar nodig is. Kinderen 7

kunnen hun verhaal kwijt zonder dat daar een waardeoordeel aan gekoppeld is. De pedagogisch medewerker kijkt naar het kind, praat ermee en luister ernaar. Ze weet wat er speelt bij een kind en kan datgene bieden waar het kind behoefte aan heeft. Tijdens fysiek contact ontvangt het kind warmte en liefde, voelt het zich geborgen en veilig.

Het bieden van emotionele veiligheid is van primair belang, omdat een onveilig klimaat het ontwikkelen van andere competenties in de weg staat.

3.2 Mogelijkheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en gaan graag op onderzoek uit; zo verkennen ze hun omgeving, de aard van dingen en hun eigen mogelijkheden en onmogelijkheden. Wij willen kinderen helpen met het krijgen van een positief zelfbeeld, het zelfstandig worden en het zichzelf leren kennen. De kinderen mogen dit op hun eigen manier en in hun eigen tempo doen bij ons. Het doen en ontdekken van dit alles is een serieuze zaak, die vaak letterlijk met vallen en opstaan gaat. Daarbij herhalen ze vaak dingen, dit is hun manier om te oefenen en zaken onder de knie te krijgen. Bij Kinderopvang Mengelmoes krijgen kinderen hier volop ruimte voor en bieden we uitdagende activiteiten aan die hun hierbij helpen. We houden een oogje in het zeil, moedigen aan, accepteren oplossingen en ideeën van kinderen en stimuleren kinderen om nieuwe materialen, woorden te gebruiken. Wij werken binnen de dagopvang met het Vroeg Voorschoolse Educatie programma Puk&Co.

3.3 Mogelijkheid tot het ontwikkelen van sociale competenties

Kinderen leren van ons en van elkaar; ze delen ervaringen, kijken hoe anderen iets doen, kibbelen, zoeken oplossingen en leren overleggen en samenwerken. Ze leren zich te verplaatsen in een ander en maken plezier met elkaar. Kinderen zien bij ons leeftijdsgenootjes maar ook kinderen die ouder of jonger zijn. Ze kijken naar elkaar, leren van elkaar en hebben samen plezier. We bieden ze activiteiten die hun onderlinge contact stimuleren en hebben daarbij oog voor onderlinge relaties en het verloop van groepsprocessen. Wanneer er ruzies ontstaan, krijgen kinderen de ruimte om dit zelf op te lossen, met hulp van de medewerkster. Hierin vinden we het belangrijk dat een kind probeert zelf 8 onder woorden te brengen wat er gebeurt is en actief meedenkt in een oplossing.

Door de manier waarop pedagogisch medewerkers met elkaar, de ouders en kinderen met elkaar omgaan, vervullen zij een voorbeeldfunctie naar de kinderen toe. Hierin spelen respect voor elkaar en gelijkwaardigheid voor ons een belangrijke rol. We helpen jonge, maar ook oudere kinderen hun gevoelens onder woorden te brengen en aan de ander te vertellen wat hun gedrag met hun doet. Hierbij gebruiken we de Gordon-methode ( ik- boodschappen, actief luisteren).

3.4 Het overdragen van waarden en normen

Wij vinden dat kinderen van jongs af aan de kans moeten krijgen om zich de cultuur (waarden en normen) van onze samenleving eigen te maken. En omdat het kinderverblijf een bredere samenleving is dan het gezin, komt het kind hier in aanraking met de diversiteit van onze samenleving. Door kennis van elkaars achtergrond kunnen kinderen zich makkelijker in elkaar verplaatsen en wij helpen ze daarbij door het te begeleiden in hun morele ontwikkeling en het aanleren van waarden en normen. Hierbij gaat het vaak om wat we eigenlijk vanzelfsprekend vinden: elkaar begroeten en gedag zeggen, elkaar geen pijn doen, niet jokken, verantwoordelijk zijn voor speelgoed en spullen en iets vriendelijk vragen. We respecteren de autonomie van elk kind, elk kind kan zichzelf zijn en krijgt ruimte voor zijn/haar eigen wensen en ideeën.

We willen kinderen het gevoel geven dat wij gedrag soms ‘afkeuren’, maar niet het kind zelf. We kiezen voor een positieve benadering als dingen anders gaan dan een kind gewend is of als het even niet wil lukken. Wij realiseren ons dat wij een voorbeeldfunctie vervullen in het overdragen van waarden en normen. We respecteren de verschillende opvoedstijlen en gewoonten van ouders en wisselen onderling uit. 9

4. Groepsindeling

4.1 Groepsindeling

Kinderopvang Mengelmoes werkt met verticale groepen.

Dit betekent dat op het dagverblijf kinderen bij elkaar in de groep zitten met een leeftijdsopbouw tussen de 0 en 1,5 jaar en 1,5 tot 4 jaar. De groeps-grootte bedraagt respectievelijk maximaal 10 en maximaal 13 kinderen. Kinderen hebben hun eigen vaste stamgroep. Het kinderdagverblijf is geopend van 7.30 uur tot 18.00 uur, hierbij is verlengde opvang vanaf 7.00 uur of tot 18.30 uur een mogelijkheid.

Ook de buitenschoolse opvang is een verticale groep, met kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. De BSO biedt ruimte voor 28 kinderen, waarbij kinderen in één van de twee lokalen hun vaste basisgroep hebben. Het is mogelijk om voorschoolse opvang af te nemen van 7.30 uur tot 8.30 uur (eventueel verlengd vanaf 7.00 uur), naschools is de BSO geopend van 12.00uur (indien nodig) tot 18.00 uur. Ook hier bestaat de mogelijkheid om te verlengen naar 18.30 uur. Tijdens de schoolvakanties en schoolvrije dagen is de BSO geopend van 7.30 uur tot 18.00 uur ( ook hier zijn mogelijkheden om te verlengen) De kinderen komen van verschillende scholen in de Rietlanden en worden door ons te voet, per auto/busje of met de bakfiets gehaald. Als ouders schriftelijk toestemming geven, mogen kinderen vanaf 8 jaar zelfstandig naar de BSO komen. Wanneer er maar 2 of 3 kinderen bij de buitenschoolse opvang of op het dagverblijf zijn, voegen we de groepen samen. Hiervoor hebben we wel de volgende voorwaarden gecreëerd:

- Ouders geven schriftelijk toestemming om hun kind in een andere stamgroep/basisgroep op te laten vangen (en zij tekenen hiervoor)

- Samenvoegen gaat alleen indien de groepsgrootte en kind/leidsterratio dit toelaat

- Wanneer kinderen van het dagverblijf worden opgevangen in de BSO hanteren we hiervoor de minimum leeftijd van 3 jaar. Dit omdat het speelgoed in de BSO dan veilig genoeg is.

10

- De BSO kan worden samengevoegd met het dagverblijf, hier is alleen sprake van aan het begin of eind van de dag (tussen 7.30-8.30 en na 16.30 uur) Omdat de genoemde tijden samen vallen met de breng- en haaltijden van het dagverblijf, voorkomen we te veel in- en uitloopmomenten in de groep en kunnen we de rust voor met name de jongste kinderen garanderen.

De jongste BSO kinderen (4-5 jarigen) worden ook zo nu en dan opgevangen in de dagopvang, met name wanneer zij niet op vrijdag naar school gaan. Wanneer de BSO ’s middags open is, gaan de jongste BSO kinderen alsnog naar de BSO.

Om de sociaal emotionele veiligheid de waarborgen, zijn er altijd de vaste medewerkers aanwezig, die zowel bij de kinderen van het dagverblijf als de BSO bekend zijn.

4.2 Onze medewerkers

Pedagogisch medewerkers

Alle pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een passende beroepskwalificatie en voldoen dus aan de opleidingseisen. Alle medewerkers zijn in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Onze medewerkers werken, in het belang van uw kind(eren), op een vaste groep.

Stagiaires

Het team van pedagogisch medewerkers kan uitgebreid worden met stagiaires of beroepskrachten in opleiding, die afkomstig zijn van verschillende middelbare beroepsopleidingen. De stagiaire voert opdrachten uit met de kinderen, zowel individueel als op groepsniveau. Dit gebeurt altijd onder supervisie van één van onze pedagogisch medewerkers. De stagiaire heeft een vaste werkbegeleider, die elke week een begeleidingsgesprek samen hebben. Ook de stagiaire is in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag.

Alleen stagiaires van de opleiding Pedagogisch Medewerker niveau 3 of 4 mogen kinderen verschonen. Wanneer zij minimaal 18 jaar zijn, mogen zij kinderen te voet van school halen. 11

Nieuwe medewerkers

Wij verwachten van nieuwe medewerkers dat zij in hun eerste werkweek kennis nemen van ons Algemeen Pedagogisch Beleid en de pedagogische werkplannen per groep. Deze zijn op de locatie aanwezig. De directrice zal er op toezien (en dit ook in het teamoverleg bespreken) dat er volgens het beleid gewerkt wordt.

Vrijwilligers

Wij werken zelden met vrijwilligers, hooguit met voor ons bekende mensen die, wanneer zij structureel komen, in het bezit zijn van een Verklaring omtrent Gedrag.

5. Het kind

5.1 Plaatsingsbeleid

Ons uitgangspunt is dat elk kind welkom is bij Kinderopvang Mengelmoes. Moeilijke kinderen kennen wij niet, wel moeilijk gedrag. Kinderopvang Mengelmoes staat dan voor de uitdaging uw kind datgene te bieden wat het nodig heeft. Mocht het echter zo zijn dat de begeleiding veel zwaarder is vanwege een handicap van een kind, dan verwijzen wij u graag door naar onze gespecialiseerde collega’s, waar uw kind professioneel wordt opgevangen.

Onze procedure is als volgt:

1. Rondleiding, inschrijving en intake

Wanneer (aanstaande) ouders graag een kijkje willen nemen bij Kinderopvang Mengelmoes is het mogelijk om een rondleiding te krijgen. De locatie wordt dan uitgebreid bekeken en wij vertellen over onze visie, ons beleid, de dagindeling en een aantal praktische zaken. Wanneer ouders de opvang van hun kind willen vastleggen, kan het kind worden aangemeld via een inschrijfformulier. Vervolgens ontvangen ouders het opvangcontract en vullen zij in Nio-kids hun basisgegevens in. Wanneer het opvangcontract door ouders en Kinderopvang Mengelmoes is ondertekend, is de opvang vastgelegd. Voor de start van de opvang vindt het intake-gesprek plaats. De medewerker nodigt de ouders hiervoor uit en tijdens dit gesprek worden 12 bijzonderheden omtrent het kind schriftelijk vastgelegd. Praktische zaken zoals haal- en brengmomenten en dagindeling worden besproken. Het intakeformulier komt in een map kindgegevens, die aanwezig is in de groep. Op deze manier hebben medewerkers direct de gegevens en bijzonderheden bij de hand.

Wij passen onderstaande volgorde toe bij het plaatsen van een nieuw kind:

1. Broertje of zusje van een al geplaatst kind ( indien tijdig ingeschreven)

2. Extra dag voor een al geplaatst kind

3. Structureel dagen ruilen van een al geplaatst kind

4. Vroegste inschrijfdatum van een nog niet geplaatst kind

5.2 Wennen

Tijdens het intake-gesprek worden de wen-momenten afgesproken. In principe worden er twee momenten afgesproken, zodat het kind alvast kan wennen aan de nieuwe omgeving, de groep kinderen en de medewerkers. Ook ouders kunnen op deze manier alvast vertrouwd raken met de opvang van hun kind. In overleg met ouders kunnen altijd andere afspraken worden gemaakt omtrent het wennen. Wanneer kinderen worden overgeplaatst naar een andere groep (van de verticale dagopvang groep naar de buitenschoolse opvang of van de babygroep naar de verticale dagopvang groep), worden in overleg met de pedagogisch medewerksters van de groepen wen-afspraken gemaakt. Het kind gaat minimaal twee keer wennen; de eerste keer een uurtje waarbij de mentor meegaat, de tweede keer wordt het kind gebracht en gehaald en verblijft het 2 tot 3 uur in de nieuwe groep. Indien het kind langer nodig is om te wennen, worden er verlengde afspraken gemaakt, zodat wij de emotionele veiligheid van het kind kunnen waarborgen. 13

5.3 Brengen en halen

Kinderen kunnen gebracht worden vanaf 7.00 uur ’s morgens en tot uiterlijk 18.30 uur gehaald worden. Het breng- en haalmoment zijn belangrijk voor het uitwisselen van informatie tussen ouders en pedagogisch medewerksters. Wanneer het kind door derden wordt gehaald of gebracht, dienen ouders dit vooraf aan te geven bij de pedagogisch medewerksters. Wij geven een kind niet mee aan personen jonger dan 12 jaar!

5.4 Extra dagen afnemen en/of ruilen

Er bestaat de mogelijkheid om dagen te ruilen, mits de kind-leidster ratio dit toelaat. Wij maken hierop geen uitzonderingen. Mocht uw kind door langdurige ziekte afwezig zijn, dan kun u in overleg met de directrice bespreken hoe u deze dagen alsnog kunt inzetten. Er bestaat ook de mogelijkheid om incidenteel extra dagen/uren af te nemen, die achteraf in rekening worden gebracht. Ook hier geldt dat dit alleen mogelijk is indien de kind-leidster ratio dit toelaat.

5.5 Belonen en corrigeren

Wij gaan op een positieve manier om met uw kind. Dit betekent dat wij kinderen stimuleren om nieuwe dingen te proberen, complimentjes geven, knuffelen en ik-boodschappen gebruiken om kinderen iets duidelijk te maken. Wanneer een kind negatief gedrag vertoont, proberen wij de oorzaak hiervan te achterhalen en bespreken wij dit met ouders. Als een kind echt gecorrigeerd moet worden, zetten we het kind even aan tafel en bespreken we daarna de situatie met het kind. Binnen een kader van duidelijke grenzen en regels hebben de kinderen de vrijheid om keuzes te maken, nieuwe dingen te ontdekken en zich hierdoor te ontwikkelen.

5.6 Beleid t.a.v. zieke kinderen

Wanneer uw kind ziek is, verzoeken wij u ons te informeren. Kinderen kunnen niet naar Kinderopvang Mengelmoes komen of moeten door ouders worden opgehaald als:

- Het kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen

- Het kind één op één aandacht nodig heeft

- Het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt

14

Wanneer wij denken dat uw kind zich niet lekker voelt, zullen wij telefonisch contact met u opnemen om te overleggen of uw kind kan blijven of opgehaald dient te worden.

5.7 Verschonen, toiletgang en zindelijk worden

Bij Kinderopvang Mengelmoes hoeft u geen luiers mee te nemen voor uw kind. Op vaste tijden verschonen wij de kinderen; na het drink/eetmoment ’s morgens, voor of na het slapen, na het drink/eetmoment ’s middags. Natuurlijk controleren wij ook tussendoor en wordt een kind indien nodig zo snel mogelijk verschoond. Wanneer ouders thuis beginnen met zindelijkheidstraining, kunnen wij dit op Kinderopvang Mengelmoes voortzetten. De manier die thuis gehanteerd wordt, zullen wij proberen zoveel mogelijk over te nemen. Jonge kinderen, die net zindelijk zijn, stimuleren wij op vaste momenten om even naar het toilet te gaan onder toezicht van de medewerker. Oudere kinderen (bso) gaan zelf. Na toiletbezoek wassen de kinderen de handen met water en zeep.

5.8 Mentorschap

Alle kinderen hebben een mentor. Dit is een vaste medewerker van de groep waar u kind geplaatst is. De mentor is voor u het eerste aanspreekpunt. Ook observeert de mentor uw kind en zal zij u uitnodigen voor de zgn. 10-minuten gesprekken naar aanleiding van de observaties. De mentor is ook verantwoordelijk voor uitvoering van het begeleidingsplan indien uw kind extra stimulering/hulp nodig heeft.

De mentor van de schoolgaande kinderen is voor zowel ouders áls kind het eerste aanspreekpunt. Bij plaatsing van uw kind hoort u van ons wie de mentor wordt. Wanneer een kind overgeplaatst wordt naar een andere groep, is de mentor degene die de eerste keer meegaat en de overdracht doet naar de medewerksters van de nieuwe groep.

5.9 Observatie en vroeg signalering

De medewerkers observeren uw kind gedurende de dag, om zo algemeenheden in kaart te brengen. De observatie heeft tot doel uw kind zo 15 goed mogelijk te begeleiden en te stimuleren bij de ontwikkeling. Wanneer wij denken opvallende zaken te zien, wordt dit altijd met de ouders besproken.

Kinderen worden minimaal twee keer per jaar geobserveerd. Aan de hand van de observatie worden ouders door de mentor uitgenodigd voor een 10-minutengesprek. Mocht er uit dit gesprek blijken dat een kind op één of meerdere ontwikkelingsgebieden gestimuleerd moet worden, dan wordt dit vastgelegd in een begeleidingsplan en is de mentor verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.

Mocht er reden zijn tot zorg, dan bespreken wij dit zo snel mogelijk met ouders. Vanuit Mengelmoes is er contact met het consultatiebureau en met Vroeg Erbij (Yorneo). Zowel de wijkverpleegkundige als een medewerker van Vroeg Erbij komen meerdere keren per jaar op de groep om kinderen te observeren en/of te bespreken. Indien nodig kan via het consultatiebureau of Vroeg Erbij verdere hulp in gang worden gezet. Het inzetten van hulp wordt alleen gestart indien ouders hiermee akkoord gaan. Wanneer een kind overgaat naar een volgende groep, neemt de mentor de reeds verzamelde informatie van een kind mee en draagt dit over met een mondelinge toelichting. Een kind dat naar de basisschool gaat, krijgt via de ouders een overdrachtsformulier mee. Dit formulier wordt met de ouders besproken en zij kiezen er zelf voor om dit formulier al dan niet aan de leerkracht van de basisschool te overhandigen.

6. Dagindeling

6.1 Hoe ziet een dag er uit?

Regelmaat in een dagindeling vinden wij belangrijk voor kinderen; structuur geeft houvast en veiligheid voor een kind. Elke groep hanteert in grote lijnen onderstaande dagindeling:

- vanaf 7.00 uur worden kinderen gebracht en kunnen ze vrij spelen in de groep of aan tafel puzzels maken.

- rond half 10 gaan we aan tafel voor fruit en wat drinken, er worden liedjes gezongen of een boekje voorgelezen. Sommige kinderen gaan hierna slapen. 16

- er wordt een activiteit aangeboden, kinderen mogen hier aan meedoen, we dwingen ze niet. Vrij spelen mag natuurlijk ook

- om ongeveer 11.30 uur is het tijd voor de lunch. Samen aan tafel eten we brood en eventueel een cracker of rijstwafel. Bij de BSO worden kinderen opgehaald van school en eten rond 12 uur de lunch.

- Een aantal kinderen gaan hierna naar bed, lekker slapen. In de BSO kunnen de schoolgaande kinderen nog even spelen en worden dan teruggebracht naar school.

- De overige kinderen mogen spelen, er wordt voorgelezen en een activiteit aangeboden.

- Tussen half 3 en half 4 worden de meeste kinderen wakker en gaan we aan tafel nog wat drinken en een koekje eten. Bij de Buitenschoolse opvang komen de kinderen uit school en wordt er ook gedronken en gegeten.

- Nog even spelen en vanaf 16.30 uur worden er kinderen opgehaald. Voor de kinderen die nog blijven is er nog een cracker of rijstwafel om te eten.

- Kinderen die blijven eten, kunnen vanaf 16.45 uur aan tafel.

6.2 Slapen

In principe slapen kinderen bij ons wanneer zij daar behoefte aan hebben. Dit geldt zeker voor baby’s. In overleg met ouders/verzorgers gaan iets oudere kinderen één of twee keer slapen. Ieder kind heeft een eigen, vaste slaapplaats in een goedgekeurd, afsluitbaar bedje. Kinderen die willen uitrusten kunnen dit doen in de leeshoek of, in de bso, op de bank.

6.3 Activiteiten

Minimaal twee keer per dag worden er activiteiten aangeboden aan de kinderen, die afgestemd zijn op de leeftijd. Door de dag heen zijn er ook een aantal vaste activiteiten, zoals voorlezen na het fruit eten of liedjes zingen.

6.4 Stimulering van ontwikkelingsgebieden

Wij maken in de groepen gebruik van het Voor- en Vroegschoolse Educatie programma Uk&Puk. Twee medewerksters zijn gecertificeerd voor dit programma en spelenderwijs gebruiken alle medewerksters dit in de groep. Er 17 wordt gewerkt met verschillende thema’s waarbij taal en spreekvaardigheid, zintuigelijke, sociale en motorische vaardigheden aan bod komen.

In onze Pukclub ( peutergroep vanaf 2,5 jaar, twee ochtenden per week) wordt dit programma ook toegepast, maar dan met een wat schoolser karakter. De structuur van de ochtend lijkt dan ook op het ochtendprogramma van de basisschoolgroepen 1 en 2.

Door wisselende thema’s en activiteiten bieden wij kinderen veel variatie en de mogelijkheid om op verschillende ontwikkelingsgebieden te groeien!

6.5 Buiten spelen

Wij vinden het belangrijk dat kinderen dagelijks buiten kunnen spelen. Buiten kunnen kinderen hun energie kwijt, ontdekken zij de natuur en hun eigen grenzen als ze fietsen, wandelen of in de zandbak spelen. Ook wanneer het regent, is het voor kinderen interessant om met water of wind bezig te zijn. Buiten kan er spelenderwijs ontdekt worden, vies worden mag!

6.6 Open deuren beleid

De deuren naar andere groepen zijn regelmatig open; wij stimuleren de kinderen om zo hun wereldje wat groter te maken en zelf op bezoek te gaan bij broertje/zusje. Met het openstellen van de deuren houden wij rekening met de babygroep. Hier willen we vooral rust houden, dus hier is het open deurenbeleid beperkt. Zowel in als buiten de groepen worden activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Dit varieert van knutselen, lezen en zingen in de groep tot aan ‘gymen’ op de gang, dansen op het podium en uitstapjes buiten de deur. Dit kan variëren van buiten wandelen tot het bijwonen van een voorstelling in de bibliotheek tot het bijwonen van een bosexcursie. Tijdens wandelingen maken we gebruik van een wandelkoord, waarbij kinderen allemaal een handvat vasthouden. Oudere kinderen lopen twee aan twee.

Mocht er vervoer nodig zijn, dan maken we alleen gebruik van veilig, goedgekeurd vervoer. Wanneer er grotere uitstapjes gepland worden, vragen wij hiervoor schriftelijk toestemming van de ouders. Tijdens deze uitstapjes gaan er altijd voldoende medewerkers mee en nemen wij een lijst met telefoonnummers en een mobiele telefoon mee. 18

6.7 Het vier-ogen principe

Het vier-ogenprincipe is een Wettelijke regeling, die er op gericht is om kinderopvang nog veiliger te maken. De regeling houdt in dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met de beroepskracht. Gedurende de dag zijn er meerdere medewerksters in het pand aanwezig. Alleen aan het begin van de dag en aan het eind van de dag kan het voorkomen dat een medewerkster alleen op de groep is. Het vier-ogen principe wordt dan gewaarborgd door ouders, die kinderen komen halen of brengen. Ook stagiaires zijn gedurende de dag aanwezig in het pand en hebben op andere tijden pauze dan de medewerksters. In het pand zijn veel ramen aanwezig, ook in de deuren, zodat collega’s elkaar kunnen zien en horen. In de slaapkamers maken we daarnaast nog gebruik van babyfoons.

6.8 De 3-uurs regeling

Het is wettelijk vastgelegd dat er tijdens de openingstijden maximaal 3 uur per dag mag worden afgeweken van de kind-leidster ratio. Dit houdt in dat er op bepaalde momenten van de dag minder leidsters op het aantal kinderen is toegestaan. Hoe de 3 uur regeling wordt ingezet mag elke kinderopvang zelf bepalen. Om de emotionele veiligheid en de fysieke veiligheid van uw kind te garanderen hebben wij er voor gekozen om alleen tijdens de 40 schoolweken de 3 uurs regeling te gebruiken tussen 13.00 uur en 15.00 uur.

7. Eten en drinken

7.1 Eten en drinken

Er zijn vaste tafelmomenten waarbij de kinderen met de medewerksters aan tafel eten en drinken. Wij zien deze momenten als een sociaal gebeuren, waarbij we de interactie tussen kinderen onderling en kinderen en medewerkster stimuleren. De kinderen krijgen een gevarieerd aanbod aan fruit, beleg, drinken en koekjes. Tijdens de broodmaaltijd mogen kinderen zelf proberen hun boterham te smeren, eventueel met hulp van de medewerkster. Wij verplichten kinderen niet om hun bordje leeg te eten, maar stimuleren dit wel. We hanteren wel de regel dat er eerst een boterham wordt gegeten, voordat kinderen een cracker of rijstwafel kunnen eten. De medewerkers zien er op toe dat kinderen voldoende drinken. Kinderen krijgen sap en melk 19 aangeboden, maar mogen ook water drinken als ze dit willen. Op de BSO wordt ook thee geschonken. Alleen bij bijzondere gelegenheden, bv. kerst, wordt chocolademelk of drinkyoghurt aangeboden.

Baby’s volgen bij Mengelmoes zoveel mogelijk het ritme van thuis. Ouders hoeven geen flesvoeding mee te nemen, tenzij zij dit zelf graag willen. Naarmate het kind ouder wordt, gaat het langzamerhand het groepsritme volgen.

Indien kinderen ’s avonds bij ons warm eten, dienen ouders dit zelf mee te brengen.

7.2 Feesten en trakteren

Natuurlijk mag een kind trakteren als het jarig is. Wij vragen de ouders om vooral voor een gezonde traktatie te kiezen en rekening te houden met de leeftijd van de kinderen. In overleg wordt gekeken op welke dag de verjaardag wordt gevierd. Er wordt gezongen voor de jarige en er wordt een feestmuts gemaakt door de medewerksters. Wij besteden aandacht aan feesten zoals Pasen, Kerst, Sint Maarten enz. Ook het Sinterklaasfeest wordt gevierd. Wij respecteren feestdagen zoals het Suikerfeest en de Ramadan.

7.3 Allergieën en/of dieet

Wanneer een kind een dieet moet volgen of er sprake is van een allergie, zullen wij in overleg met ouders hiervoor de juiste voedingsmiddelen aanschaffen. Ouders mogen er ook voor kiezen dit zelf mee te brengen. Dieet en/of allergieën staan vermeld op de bijzonderhedenlijst, die in elke groepskeuken hangt.

7.4 Voedingsmiddelen inkopen, bereiden en bewaren

Voedingsmiddelen worden bij het nabij gelegen winkelcentrum gekocht. De verse producten, zoals fruit, worden één of tweemaal per week ingekocht. Direct na aankoop worden de boodschappen opgeruimd, zodat er zo weinig mogelijk tijd verloren gaat dat voeding buiten de koelkast is. De voedings- middelen worden dagelijks nagekeken op houdbaarheid. Op verse producten zoals vleeswaren worden stickers met openingsdatum geplakt, zodat deze op tijd worden gebruikt of anders worden weggegooid. 20 Borstvoeding kan bewaard worden in de koelkast of vriezer. Wanneer een kind borstvoeding krijgt, is het altijd mogelijk dat de moeder zelf komt voeden. (Ontdooide) borstvoeding mag 1 keer opgewarmd worden en andere flesvoeding 2 keer. Wanneer de voeding langer dan één uur oud is, wordt het weggegooid.

8. Ouders en verzorgers

8.1 Individuele contacten

Ouders en pedagogisch medewerksters hebben persoonlijk contact tijdens het brengen en halen van de kinderen. De medewerksters geven aan hoe de dag is gegaan, hoe het kind heeft geslapen en gegeten enz. Wij horen ook graag van ouders hoe het kind thuis was. Zo kunnen wij goed inspelen op de behoeften van een kind.

8.2 Schriftelijke informatie

Voor de jongste kinderen tot 1,5 jaar wordt een schriftje bijgehouden. Hierin wordt door de medewerkers en door de ouders de praktische informatie en leuke en minder leuke gebeurtenissen geschreven.

Daarnaast wordt er een groepsschrift bijgehouden in de groepen van 1,5 tot 4 jaar, die aan het eind van de dag op de gang is te vinden. Hier kunnen ouders de gebeurtenissen van de groep en hun eigen kind volgen. Voor beleidsveranderingen, organisatieveranderingen, festiviteiten e.d wordt er door Kinderopvang Mengelmoes minimaal vier keer per jaar een nieuwsbrief uitgegeven. Deze ontvangen alle ouders persoonlijk.

8.3 De oudercommissie

Binnen Kinderopvang Mengelmoes is een oudercommissie actief, die zich bezig houdt met organisatiekwesties, pedagogische zaken en festiviteiten. De oudercommissie vergadert minimaal vier keer per jaar. Wie de oudercommissie vormen en hoe u hen kunt bereiken vindt u bij de ingang van de groep JoepieJoep. De notulen van de vergaderingen vindt u in het info-bord in de hal. 21

8.4 Ouderavonden

Tweemaal per jaar, meestal in het voor- en najaar, wordt er een ouderavond georganiseerd. De thema’s hebben te maken met het kind, de opvoeding en aanverwante onderwerpen.

8.5 Klachtenprocedure

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn, dan horen wij dit graag van u. Wij gaan graag in overleg om uw klacht op te lossen en vinden het daarbij belangrijk dat u uw klacht bespreek met de pedagogisch medewerker, of indien noodzakelijk met de eigenaresse van Kinderopvang Mengelmoes. Op verzoek kunnen wij u een klachtenformulier overhandigen, zodat uw klacht schriftelijk is vastgelegd. Mocht u er samen met ons niet uitkomen, dan kunt u uw klacht schriftelijk neerleggen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hieraan is ook het klachtenloket Kinderopvang verbonden.

Onze verdere werkwijze om uw klacht af te handelen vindt u op onze website.

Voor meer informatie, o.a de klachtenregeling en GGD rapporten, verwijzen wij u ook naar onze website.

9. Gezondheid, veiligheid en hygiëne

9.1 Bedrijfshulpverlening en EHBO

Op de vestiging is er elke dag minimaal één medewerker die in het bezit is van het diploma bedrijfshulpverlener (BHV) in geval van ontruiming of onwel worden is zij degene die de leiding heeft tot er professionele hulp aanwezig is (brandweer, ambulance) De medewerker volgt herhalingscursussen, zodat haar diploma geldig blijft. Daarnaast zijn er meerdere medewerkers in het bezit van een kinder-ehbo certificaat. Tijdens onze openingstijden is er altijd een medewerkers aanwezig met kinder-ehbo. Het certificaat is twee jaar geldig en moet dan herhaald worden.

9.2 Gezondheids- en veiligheidsbeleid

Wij beschikken over een ontruimingsplan en hebben minstens één keer per jaar een ontruimingsoefening, die daarna ook geëvalueerd wordt. 22

9.3 GGD inspectie

Onder de Wet Kinderopvang wordt de gezondheid en veiligheid van kinderen bewaakt door het uitvoeren van een jaarlijkse Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Alle risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid worden hierin geïnventariseerd en in een actieplan wordt vastgelegd wat er wordt gedaan om het risico te verminderen/ uit te sluiten. Ook de termijn waarbinnen dit gebeurt wordt vastgelegd. De GGD voert jaarlijks een inspectie uit, waarbij gekeken wordt of Kinderopvang Mengelmoes voldoet aan de eisen die de Wet Kinderopvang stelt. Het rapport dat de GGD opstelt is in te zien op de vestiging en tevens via de link op onze website.

Vermoedens van kindermishandeling

Wij zijn bijzonder alert op vermoedens van kindermishandeling. Wij hanteren hiervoor een protocol, dat gebaseerd is op de landelijke voorschriften. Een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is vanaf 2013 verplicht. Ons protocol kunt u opvragen bij de medewerkers of eigenaresse.

Wanneer wij vermoedens hebben, bespreken wij dit in ons team en, hoe moeilijk dit ook kan zijn, uiteraard met de ouders. Via het consultatiebureau, Vroeg Erbij of Veilig Thuis kan hulp worden ingezet

Annette Brookman is vertrouwenspersoon inzake vermoedens kindermishandeling en huiselijk geweld. Zij is voor ouders en medewerkers bereikbaar voor een vertrouwelijk gesprek. U kunt haar op de vestiging benaderen voor een afspraak of bellen met 06-51593803.

10. Privacybeleid

Wij maken regelmatig foto’s van onze activiteiten, die wij graag aan ouders en anderen willen laten zien. Dit geldt bijvoorbeeld voor onze website en facebook-pagina. Wij vragen hiervoor altijd schriftelijk toestemming van de ouders! Met name met face-book zijn wij erg voorzichtig met het plaatsen van foto’s. U zult dan ook foto’s zien waarbij gezichten zijn afgeschermd of kinderen alleen op de rug zijn te zien. Indien wij een foto van uw kind willen 23 gebruiken voor onze website, wordt dit vooraf met u overlegd en schriftelijk toestemming aan u gevraagd.

Wij hebben voor ouders een afgeschermd domein waarop foto’s van uw kind te zien zijn. Dit domein is alleen toegankelijk voor ouders van Mengelmoes en beschermt met een wachtwoord. Het wachtwoord wordt meerdere keren per jaar veranderd om zo maximale privacy te waarborgen.

Ook voor het inzien van uw gegevens door bijvoorbeeld de GGD vragen wij uw schriftelijke toestemming.